Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Новообразуван поземлен имот с площ от 2052 кв. м., начин на трайно ползване-нива /орна земя/, по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Калето” в гр. Ловеч

ÐовообÑазÑван поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 2052 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-нива /оÑна земÑ/, по плана на новообÑазÑваниÑе имоÑи за меÑÑноÑÑ ,,ÐалеÑоâ в гÑ. ÐовеÑ

Новообразуван поземлен имот с идентификатор 43952.533.421 с площ от 2052 кв. м., начин на трайно ползване-нива /орна земя/ при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43952.533.316 (нива), 43952.533.346 (полски път) 43952.533.345 (полски път)  и 43952.533.422 (нива) по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Калето” в гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54636/09.09.2016 година. Имотът представлява нива (орна земя) в селскостопанска територия, категория на имота Х.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж