Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Новообразуван поземлен имот с площ от 2500 кв. м., начин на трайно ползване-нива /орна земя/, по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Калето” в гр. Ловеч

ÐовообÑазÑван поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 2500 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-нива /оÑна земÑ/, по плана на новообÑазÑваниÑе имоÑи за меÑÑноÑÑ ,,ÐалеÑоâ в гÑ. ÐовеÑ

Новообразуван поземлен имот с идентификатор 43952.533.422 с площ от 2500 кв. м., начин на трайно ползване-нива /орна земя/ при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43952.533.321 (пасище, мера), 43952.533.316 (нива), 43952.533.421 (нива), 43952.533.345 (полски път) и 43952.533.319 (нива) по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Калето” в гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54635/09.09.2016 година. Имотът представлява нива (орна земя) в селскостопанска територия, категория на имота Х.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч