Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Новообразуван поземлен имот с площ от 291 кв. м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Синан тепе” в гр. Ловеч

ÐовообÑазÑван поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 291 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-за земеделÑки ÑÑÑд и оÑдиÑ, по плана на новообÑазÑваниÑе имоÑи за меÑÑноÑÑ ,,Синан Ñепеâ в гÑ. ÐовеÑ

Новообразуван поземлен имот с идентификатор 43952.558.801 с площ от 291 кв. м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, при граници; поземлени имоти с идентификатори: 43952.558.800, 43952.558.802, 43952.558.1206 (полски път), 43952.558.797 и 43952.558.799 по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Синан тепе” в гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55158/07.06.2018 година. Имотът представлява, земя за земеделски труд в селскостопанска територия, категория на имота VI.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч