Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОДАДЕН - Новообразуван поземлен имот с площ от 698 кв. м., начин на трайно ползване-нива (орна земя), по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Синан тепе” в гр. Ловеч

ÐРÐÐÐÐÐÐ - ÐовообÑазÑван поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 698 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-нива (оÑна земÑ), по плана на новообÑазÑваниÑе имоÑи за меÑÑноÑÑ ,,Синан Ñепеâ в гÑ. ÐовеÑ

Новообразуван поземлен имот с идентификатор 43952.558.1382 с площ от 698 кв. м., начин на трайно ползване-нива (орна земя) при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43952.558.601, 43952.558.1212 (полски път), 43952.558.1214 (полски път) и 43952.558.602 по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Синан тепе” в гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54826/05.05.2017 година. Имотът представлява, нива (орна земя) в селскостопанска територия, категория на имота VI.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч