Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Новообразуван поземлен имот с площ от 730 кв. м., начин на трайно ползване-овощни насаждения /нетерасирани/, по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Сливек” в гр. Ловеч

ÐовообÑазÑван поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 730 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване-овоÑни наÑÐ°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ /неÑеÑаÑиÑани/, по плана на новообÑазÑваниÑе имоÑи за меÑÑноÑÑ ,,Сливекâ в гÑ. ÐовеÑ

Новообразуван поземлен имот с идентификатор 43952.515.21 с площ от 730 кв. м., начин на трайно ползване-овощни насаждения /нетерасирани/ при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43952.515.799 (лозе), 43952.515.316 (лозе), 43952.515.575 (полски път) и 43952.515.577 (друг селскостопански терен) по плана на новообразуваните имоти за местност ,,Сливек” в гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55209/05.10.2018 година. Имотът представлява овощни насаждения /нетерасирани/ в селскостопанска територия, категория на имота IV.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч