Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 26277 кв.м., начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, в едно с построената в имота сграда - здравно заведение, находящ се в кв. 85 по Регулационния план на с. Дойренци

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 26277 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: за Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° здÑавеопазване, в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа ÑгÑада - здÑавно заведение, наÑодÑÑ Ñе в кв. 85 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐойÑенÑи

Застроен поземлен имот с идентификатор 21823.262.866 с площ от 26277 кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, в едно с построената в имота сграда-здравно заведение с идентификатор 21823.262.866.1, със застроена площ 204 кв.м., масивна двуетажна, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 21823.262.1072, 21823.262.1209 (улица) и 21823.237.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дойренци, актуван с АЧОС № 53502/12.10.2012 година. Имотът представлява УПИ I с площ от 26277 кв. м., начин на трайно ползване: територии заети от населени места, находящ се в кв. 85 по Регулационния план на с. Дойренци, при граници: пасище, мера, ул. "Софроний Врачански” и зелени площи по ПУП на с. Дойренци. Разположен на ул. "Софроний Врачански” с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч