Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 6027 кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование в едно с построените в имота 2 броя сгради, находящ се в кв. 37 по Регулационния план на с. Горан

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 6027 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе в имоÑа 2 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе в кв. 37 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐоÑан

Застроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.118 с площ от 6027 кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование в едно с построените в имота 2 броя сгради: едноетажна с идентификатор 16002.68.118.1 със застроена площ 538 кв.м. - За образование и едноетажна с идентификатор 16002.68.118.2 със застроена площ 33 кв.м. - За битови услуги, при граници на имота, поземлени имоти с идентификатори: 16002.68.504 (улица), 16002.68.486 (улица), 16002.68.551 (улица), 16002.68.598, 16002.68.597 и 16002.68.592 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горан, актуван с АЧОС № 50926/13.03.2002 година. Имотът представлява УПИ I с площ от 6027 кв. м. в едно със сграда старо училище, едноетажна със застроена площ 538 кв.м. и сграда битова, едноетажна със застроена площ 33 кв.м., находящ се в кв. 37 по Регулационния план на с. Горан, при граници: ул. ,,Ловчанска”, ул. ,,Училищна”, УПИ IV, УПИ III и УПИ II и ул. ,,Дяко Иванов” по ПУП на с. Горан. Разположен на ул. ,,Дяко Иванов” № 29 с неуредени регулационни отношения. Сградите са в добро общо състояние.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч