Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 4247 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно със застроените в него 3 броя сгради, находящ се в кв. 38 по Регулационния план на с. Радювене

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 4247 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, ведно ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑоениÑе в него 3 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе в кв. 38 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. РадÑвене

Застроен поземлен имот с идентификатор 69523.524.283 с площ от 4247 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно със застроените в него 3 броя сгради: двуетажна с идентификатор 69523.524.283 .1 със застроена площ 220 кв.м - предназначение: Друг вид сгради за обитаване; двуетажна с идентификатор 69523.524.283.2 със застроена площ 274 кв.м -предназначение: Друг вид сгради за обитаване; едноетажна с идентификатор 69523.524.283.3 със застроена площ 39 кв.м - предназначение: Селскостопанска сграда. При граници: поземлени имоти с идентификатори: 69523.524.282, 69523.524.1184, 69523.524.1182, 69523.524.1148 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радювене, акгуван с АОС № 50782/07.09.1998 година. Имотът представлява част от УПИ V в кв. 38 по Регулационния план на с. Радювене, община Ловеч, с отреждане „ За училище". Разположен на ул. „Наташа" № 20, с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч