Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ 1741 кв. м. в едно с построените върху него сгради по Кадастралната карта на с. Малиново

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ 1741 кв. м. в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе вÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ³Ð¾ ÑгÑади по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. Ðалиново

Застроен поземлен имот с идентификатор 46396.350.820 с площ 1741 кв. м. в едно с построената върху него сгради с идентификатори: 46396.350.820.1-двуетажна масивна-сграда за образование с площ от 288 кв. м. не довършено строителство; 46396.350.820. 2-едноетажна масивна сграда-за образование с площ от 79 кв. м. не довършено строителство и 46396.350.820. 3-едноетажна масивна сграда-за образование с площ от 13 кв. м. не довършено строителство, при граници: поземлени имоти с идентификатори 46396.350.857 и 46396.350.183 по Кадастралната карта на с. Малиново, актуван с АЧОС № 50721/22.04.1998 година. Имотът представлява УПИ II с планоснимачен № 820 и с площ от 1800 кв. м., находящ се в кв. 27 по Регулационния план на с. Малиново, отреден за Детска градина, при граници: улица Люлин и УПИ III по ПУП на с. Малиново. Разположен в центъра на с. Малиново с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч