Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 1285 кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м), в едно с построената в имота сграда-бивша баня със застроена площ 123 кв.м., находящ се в кв. 23 по Регулационния план на с. Александрово

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1285 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване - ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 м), в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа ÑгÑада-бивÑа Ð±Ð°Ð½Ñ ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑоена Ð¿Ð»Ð¾Ñ 123 кв.м., наÑодÑÑ Ñе в кв. 23 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐлекÑандÑово

Застроен поземлен имот с идентификатор 00299.381.1461 с площ от 1285 кв.м., начин на трайно ползване- ниско застрояване (до 10 м), в едно с построената в имота сграда-бивша баня с идентификатор 00299.381.1461.1, със застроена площ 123 кв.м., едноетажна, масивна с частичен сутерен, за битови услуги, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 00299.381.749, 00299.381.751, 00299.381.757 00299.381.1436 (улица) и 00299.381.748 по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Александрово, актуван с АЧОС № 53000/09.11.2010 година. Имотът представлява УПИ VI с площ от 1285 кв. м., находящ се в кв. 23 по Регулационния план на с. Александрово, при граници: ул. "Братя Павлови", УПИ XVI, УПИ XII, УПИ XI и УПИ VII по ПУП на с. Александрово. Разположен на ул. "Братя Павлови" № 16 с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч