Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 1825 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построената в имота 1 брой сграда, находящ се в кв. 18-19 по Регулационния план на с. Гостиня

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1825 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа 1 бÑой ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 18-19 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐоÑÑинÑ

Застроен поземлен имот с идентификатор 17378.233.248 с площ от 1825 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построената в имота 1 брой сграда: едноетажна с идентификатор 17378.233.248.1 със застроена площ 256 кв.м -предназначена: За образование, при съседи: 17378.233.258, 17378.233.257, 17378.233.256, 17378.233.344,17378.233.312, 17378.233.247 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гостиня, актуван с АЧОС № 50933/11.09.1998 година, представляващ УПИ VII от кв. 18-19 по Регулационния план на с. Гостиня, община Ловеч, с отреждане „ За училищен двор".

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч