Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 2003 кв.м, начин на трайно ползване - За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота 1 брой сграда, находящ се в кв. 25 по Регулационния план на с. Стефаново

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 2003 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване - Ðа дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа 1 бÑой ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 25 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. СÑеÑаново

Застроен поземлен имот с идентификатор 69225.221.142 с площ от 2003 кв.м, начин на трайно ползване - За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота 1 брой сграда: едноетажна с идентификатор 69225.221.142.1 със застроена площ 102 кв.м - предназначение: Промишлена сграда, при съседи: 69225.221.218, 69225.221.143, 69225.221.244, 69225.221.227, 69225.221.144 по Кадастралната карта кадастралните регистри на с. Стефаново, актуван с АЧОС № 50983/14.09.1998 година, представляващ УПИ IX в кв. 25 по Регулационния план на с. Стефаново, община Ловеч, с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч