Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 2325 кв.м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ведно с построените в имота 2 броя сгради, находящ се в кв. 1 по Регулационния план на с. Смочан

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 2325 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: ÐиÑко заÑÑÑоÑване (до 10 m), ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе в имоÑа 2 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 1 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. СмоÑан

Застроен поземлен имот с идентификатор 67670.175.85 с площ от 2325 кв.м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), ведно с построените в имота 2 броя сгради: едноетажна с идентификатор 67670.175.85.1 със застроена площ 247 кв.м - предназначение: За образование; едноетажна с идентификатор 67670.175.85.2 със застроена площ 31 кв.м - предназначение: Селскостопанска сграда, при съседи: 67670.175.395, 67670.175.321, 67670.175.397, 67670.175.320, 67670.175.89, 67670.175.88, 67670.175.86 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смочан, актуван с АЧОС № 50957/11.09.1998 година, представляващ УПИ V-132 от кв. 1 по Регулационния план на с. Смочан, община Ловеч. Имотът е с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч