Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 2909 кв. м., начин на трайно ползване за друг вид обществен обект, комплекс, в едно с построените върху него сгради по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 2909 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за дÑÑг вид обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе вÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ³Ð¾ ÑгÑади по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Застроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1186 с площ от 2909 кв. м., начин на трайно ползване за друг вид обществен обект, комплекс, в едно с построената върху него сгради с идентификатори: 160.1184.1 със застроена площ 24 кв. м.-едноетажна, друг вид обществена сграда и 160.1184.2 със застроена площ 30 кв. м.-едноетажна, хангар, депо, гараж, при граници: поземлени имоти с идентификатори 67218.160.1184, 67218.160.1187, 67218.160.1078 (улица) и 67218.160.817 (улица) по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 52911/22.05.2009 година. Имотът представлява планоснимачен № 1186 с площ 5283 кв. м., находящ се в кв. 65 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване и обществено обслужване, при граници: улица Рила, УПИ I-1187, 1186, УПИ II-1184 и улица Васил Левски от кв. 65 по ПУП на с. Слатина. Разположен в южната част на село Слатина към края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч