Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 2979 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота 1 брой сграда, находящ се в кв. 46 по Регулационния план на с. Пресяка

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 2979 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа 1 бÑой ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 46 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐÑеÑÑка

Застроен поземлен имот с идентификатор 58308.180.262 с площ от 2979 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота 1 брой сграда: двуетажна с идентификатор 58308.180.262.1 със застроена площ 394 кв.м -предназначена: Друг вид обществена сграда, при съседи: 58308.180.567, 58308.180.565, 58308.180.552 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Пресяка, актуван с АЧОС № 52887/12.08.2008 година, представляващ УПИ I от кв. 46 по Регулационния план на с. Пресяка, община Ловеч, с отреждане „За училище". Имотът е с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч