Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 438 кв. м., ведно с построената в него едноетажна сграда с площ от 45 кв.м.- селскостопанска, начин на трайно ползване-друг обществен обект, находящ се в кв. 6 по Регулационния план на с. Лешница

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 438 кв. м., ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в него едноеÑажна ÑгÑада Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 45 кв.м.- ÑелÑкоÑÑопанÑка, наÑин на ÑÑайно ползване-дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, наÑодÑÑ Ñе в кв. 6 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐеÑниÑа

Застроен поземлен имот с идентификатор 43579.500.544 с площ от 438 кв. м., ведно с построената в него едноетажна сграда с площ от 45 кв.м.- селскостопанска. Начин на трайно ползване на имота-за друг обществен обект, комплекс, при граници: поземлени имоти с идентификатори: 43579.500.564 (дере), 43579.500.661 (улица) и 43579.500.660 (улица) по Кадастралната карта на с. Летница, актуван с АЧОС № 50733/12.06.1998 година. Имотът представлява У ПИ XIV от кв. 6 с площ 370 кв. м. ведно с построената в него едноетажна сграда с площ от 40 кв.м. за изваряване на ракия. Начин на трайно ползване на имота-за обществени нужди, при граници: дере, улица Стара планина, улица Ивайло Ив. Марковски и тупик, находящ се в кв. 6 по Регулационния план на с. Лешница. Имотът е с не уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч