Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 4594 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m) в едно с построените в имота сгради, находящ се в кв. 32 по Регулационния план на с. Горно Павликене

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 4594 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 m) в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе в имоÑа ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе в кв. 32 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐоÑно Ðавликене

Застроен поземлен имот с идентификатор 16883.500.733 с площ от 4594 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), в едно с построените в имота сгради – селско стопанска едноетажна сграда с идентификатор 16883.500.733.1, със застроена площ 112 кв.м., жилищна двуетажна сграда-еднофамилна с идентификатор 16883.500.733.2, със застроена площ 101 кв.м. и селско стопанска едноетажна сграда с идентификатор 16883.500.733.3, със застроена площ 111 кв.м., при граници, поземлени имоти с идентификатори: 16883.500.894 (улица), 16883.500.889 (улица), 16883.500.714,  16883.500.413 и 16883.500.732 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Павликене, актуван с АЧОС № 54888/14.08.2017 година. Имотът представлява УПИ II с площ от 4594 кв. м., начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, находящ се в кв. 32 по Регулационния план на с. Горно Павликене, при граници: УПИ III, УПИ II и ул. ,,Велко Баев” и ул. ,,Тодор Табаков” по ПУП на с. Горно Павликене. Разположен на ул. ,,Велко Баев” с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч