Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 4594 кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно със застроената в него 1 брой сграда, находящ се в кв. 80 по Регулационния план на с. Радювене

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 4594 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, ведно ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑоенаÑа в него 1 бÑой ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 80 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. РадÑвене

Застроен поземлен имот с идентификатор 69523.524.571 с площ от 4594 кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно със застроената в него 1 брой сграда: двуетажна с идентификатор 69523.524.571.1 със застроена площ 718 кв.м. - За образование. При съседи: 69523.524.1123, 69523.524.1141, 69523.524.1125, 69523.524.1143 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радювене , актуван с АЧОС № 50784/07.09.1998 година, представляващ УПИ I в кв. 80 по Регулационния план на с. Радювене, община Ловеч, с отреждане „За детска градина", разположен на ул. „Веслец".

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч