Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 4814 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно със застроените в него 6 броя сгради, находящ се в кв. 22 по Регулационния план на с. Казачево

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 4814 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, ведно ÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑоениÑе в него 6 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 22 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐазаÑево

Застроен поземлен имот с идентификатор 35198.250.213 с площ от 4814 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно със застроените в него 6 броя сгради: двуетажна с идентификатор 35198.250.213.1 със застроена площ 390 кв.м, предназначение: За образование; едноетажна с идентификатор 35198.250.213.2 със застроена площ 24 кв.м - предназначение: За образование; двуетажна с идентификатор 35198.250.213.3 със застроена площ 354 кв.м - предназначение: За образование; двуетажна с идентификатор 35198.250.213.4 със застроена площ 58 кв.м -предназначение: За образование; едноетажна с идентификатор 35198.250.213.5 със застроена площ 57 кв.м - предназначение: За складова база, склад; едноетажна с идентификатор 35198.250.213.6 със застроена площ 18 кв.м - предназначение: За битови услуги. При граници: поземлени имоти с идентификатори: 35198.250.332, 35198.250.217, 35198.250.214, 35198.250.333, 35198.250.357, 35198.250.330 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Казачево, актуван с АЧОС № 53216/02.08.2011 година. Имотът представлява УПИ I в кв. 22 по Регулационния план на с. Казачево, община Ловеч, с отреждане" За училище". Разположен на ул. „пл. 3-ти март" № 3, с неуредени регулационни отношения.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч