Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 4896 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построените в имота 2 броя сгради, находящ се в кв. 30 по Регулационния план на с. Дренов

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 4896 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе в имоÑа 2 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 30 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐÑенов

Застроен поземлен имот с идентификатор 23666.112.180 с площ от 4896 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построените в имота 2 броя сгради: едноетажна с идентификатор 23666.112.180.1 със застроена площ 231 кв.м - предназначение: За образование; едноетажна с идентификатор 23666.112.180.2 със застроена площ 65 кв.м - предназначение: Складова база, склад, при съседи: 23666.112.483, 23666.112.504, 23666.112.435, 23666.112.473, 23666.112.523 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дренов, актуван с АЧОС № 52495/12.10.2006 година, представляващ УПИ I от кв.30 по Регулационния план на с. Дренов, община Ловеч, с отреждане „За детска градина". Имотът е с неуредени регулационни отношения.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч