Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 5283 кв. м., начин на трайно ползване, терени на обществени сгради и центрове в едно с построените върху него сгради по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 5283 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване, ÑеÑени на обÑеÑÑвени ÑгÑади и ÑенÑÑове в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе вÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ³Ð¾ ÑгÑади по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Застроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1184 с площ от 5283 кв. м., начин на трайно ползване, терени на обществени сгради и центрове в едно с построените върху него сгради с идентификатори: 160.1184.1 със застроена площ 165 кв. м.-двуетажна, друг вид обществена сграда и 160.1184.2 със застроена площ 36 кв. м.-едноетажна, друг вид обществена сграда, при граници: поземлени имоти с идентификатори 67218.160.1185, 67218.160.1182, 67218.160.1183, 67218.160.817 (улица), 67218.160.1186 и 67218.160.1187 по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 52912/22.05.2009 година. Имотът представлява УПИ II-планоснимачен № 1184 с площ 5283 кв. м., находящ се в кв. 65 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване и обществено обслужване, при граници: улица Рила, УПИ I-1187, 1186 и УПИ III-1185 от кв. 65 по ПУП на с. Слатина. Разположен в южната част на село Слатина към края на регулацията с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч