Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 545 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди по Кадастралната карта на с. Слатина

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 545 кв. м., наÑин на ÑÑайно ползване за жилиÑни нÑжди по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. СлаÑина

Застроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.1051 с площ от 545 кв. м., начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници поземлени имоти с идентификатори: 67218.160.1013 (улица), 67218.160.150, 67218.160.1049, 67218.160.608 и 67218.160.607 по Кадастралната карта на с. Слатина, актуван с АЧОС № 51758/13.02.2002 година. Имотът представлява УПИ XV-планоснимачен № 1051 с площ 540 кв. м., находящ се в кв. 83 по Регулационния план на с. Слатина, отреден за жилищно застрояване, при граници: улица Георги Бенковски, УПИ XIV-607, УПИ XVII-608, УПИ XVI-1049 и УПИ XXIX-1050 от кв. 83 по ПУП на с. Слатина. Разположен в селото с неуредени регулационни отношения и застроен с незаконен навес за животни.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч