Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 5508 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построената в имота 1 брой сграда, находящ се в кв. 124 по Регулационния план на с. Радювене

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 5508 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа 1 бÑой ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе в кв. 124 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. РадÑвене

Застроен поземлен имот с идентификатор 69523.524.928 с площ от 5508 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построената в имота 1 брой сграда: едноетажна с идентификатор 69523.524.928.1 със застроена площ 463 кв.м - предназначение: За образование; при граници, поземлени имоти с идентификатори: 69523.524.1230, 69523.524.1231, 69523.524.1207, 69523.524.1240 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радювене, актуван с АЧОС № 56407/15.11.2022 година. Имотът представлява УПИ I в кв. 124 по Регулационния план на с. Радювене, община Ловеч, с отреждане „За детска градина". Разположен на ул. „Кирил и Методий" № 18.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч