Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 6182 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построената в имота 1 брой сграда, находящ се в кв. 38 по Регулационния план на с. Деветаки

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 6182 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа 1 бÑой ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 38 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐевеÑаки

Застроен поземлен имот с идентификатор 20420.461.393 с площ от 6182 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построената в имота 1 брой сграда: едноетажна с идентификатор 20420.461.393.1 със застроена площ 33 кв.м с предназначение: Селскостопанска сграда; при съседи: 20420.461.763, 20420.461.394, 20420.461.397, 20420.461.769 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Деветаки , актуван с АЧОС № 51189/12.01.1999 година, представляващ УПИ I в кв. 38 по Регулационния план на с. Деветаки, община Ловеч, с отреждане „За училище и игрище - градина". Разположен на ул. „Отец Паисий" №5 с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч