Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 6343 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в имота 4 броя сгради, находящ се в кв. 60 по Регулационния план на с. Слатина

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 6343 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе в имоÑа 4 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 60 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. СлаÑина

Застроен поземлен имот с идентификатор 67218.160.453 с площ от 6343 кв.м, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, ведно с построените в имота 4 броя сгради: триетажна с идентификатор 67218.160.453.1 със застроена площ 565 кв.м - предназначение: За образование; едноетажна с идентификатор 67218.160.453.3 със застроена площ 30 кв.м - предназначение: Постройка на допълващото застрояване; едноетажна с идентификатор 67218.160.453.4 със застроена площ 21 кв.м - предназначение: Постройка на допълващото застрояване; едноетажна с идентификатор 67218.160.453.5 със застроена площ 13 кв.м - предназначение: Сграда за енергопроизводство, при съседи: 67218.160.820, 67218.160.1030, 67218.160.964, 67218.160.1029, 67218.160.1028 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слатина, актуван с АЧОС № 55824/13.02.2020 година. Находящ се в кв. 60 по Регулационния план на с. Слатина, община Ловеч, с отреждане" За училище". Разположен на ул. „Кл. Охридски ".

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч