Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 682 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), в едно с построената в имота едноетажна сграда, находящ се в кв. 12 по Регулационния план на с. Хлевене

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 682 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: ниÑко заÑÑÑоÑване (до 10 m), в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа едноеÑажна ÑгÑада, наÑодÑÑ Ñе в кв. 12 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. Хлевене

Застроен поземлен имот с идентификатор 77311.500.101 с площ от 682 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), в едно с построената в имота едноетажна сграда с предназначение – друг вид обществена сграда с идентификатор 77311.500.101.1 и застроена площ 108 кв.м., при граници, поземлени имоти с идентификатори: 77311.500.522 (улица), 77311.500.519 (улица), 77311.500.99 и 77311.500.100 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хлевене, актуван с АЧОС № 51195/12.01.1999 година. Имотът представлява УПИ XII с площ от 682 кв. м. в едно със сграда – старо училище, едноетажна със застроена площ 108 кв.м., находящ се в кв. 12 по Регулационния план на с. Хлевене, при граници: ул. "Марангозка", УПИXI, УПИ I и ул. "Даскал Стефанов" по ПУП на с. Хлевене. Разположен на ул. "Марангозка" № 1 с уредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч