Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 7608 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построените в имота 4 броя сгради, находящ се в кв. 41 по Регулационния план на с. Дойренци

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 7608 кв.м, наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° обÑазование, ведно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе в имоÑа 4 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади, наÑодÑÑ Ñе  в кв. 41 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐойÑенÑи

Застроен поземлен имот с идентификатор 21823.262.603 с площ от 7608 кв.м, начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построените в имота 4 броя сгради: триетажна с идентификатор 21823.262.603.1 със застроена площ 305 кв.м - предназначение: За образование; двуетажна с идентификатор 21823.262.603.2 със застроена площ 938 кв.м - предназначение: За образование; едноетажна с идентификатор 21823.262.603.3 със застроена площ 125 кв.м - предназначение: За образование и едноетажна с идентификатор 21823.262.603.4 със застроена площ 265 кв.м - предназначение: За образование, при съседи: 21823.262.602, 21823.262.1164, 21823.262.594, 21823.262.1163, 21823.262.595, 21823.262.596, 21823.262.597 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дойренци, актуван с АЧОС № 53384/23.05.2012 година, представляващ УПИ V от кв. 41 по Регулационния план на с. Дойренци, община Ловеч, с отреждане „За училище". Разположен на ул. „Търговска". Имотът е с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч