Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 8338 кв.м., начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, в едно с построените в имота 4 броя сгради, находящ се в кв. 16 по Регулационния план на с. Лисец

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 8338 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: Ðа дÑÑг обÑеÑÑвен обекÑ, комплекÑ, в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоениÑе в имоÑа 4 бÑÐ¾Ñ ÑгÑади,  наÑодÑÑ Ñе в кв. 16 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐиÑеÑ

Застроен поземлен имот с идентификатор 43829.243.838 с площ от 8338 кв.м., начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, в едно с построените в имота 4 броя сгради: двуетажна с идентификатор 43829.243.838.1 със застроена площ 520 кв.м. - За образование; едноетажна с идентификатор 43829.243.838.2 със застроена площ 261 кв.м. – За образование; едноетажна с идентификатор 43829.243.838.3 със застроена площ 193 кв.м – За търговия и едноетажна с идентификатор 43829.243.838.4 със застроена площ 28 кв.м. – За битови услуги, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 43829.243.687 (улица), 43829.243.839, 43829.243.727 (улица), 43829.243.689 (улица), 43829.243.224, 43829.243.690 (улица) и 43829.243.716 (улица) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец, актуван с АЧОС № 52995/13.09.2010 година. Имотът представлява УПИ II с площ от 8338 кв. м. в едно със застроените във него 4 броя сгради, находящ се в кв. 16 по Регулационния план на с. Лисец, при граници: ул. ,,Росна могила”, УПИ I, ул. ,,Хаджи Димитър”, ул. ,,Димитър Димов”, УПИ III и ул. ,,Централна” по ПУП на с. Лисец. Разположен на ул. ,,Централна” № 102 с неуредени регулационни отношения. Сградите са в добро общо състояние.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч