Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 9381 кв.м., начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, в едно с построената в имота сграда - здравно заведение, находящ се в кв. 13 по Регулационния план на с. Деветаки

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 9381 кв.м., наÑин на ÑÑайно ползване: за Ð¾Ð±ÐµÐºÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ Ð·Ð° здÑавеопазване, в едно Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑоенаÑа в имоÑа ÑгÑада - здÑавно заведение, наÑодÑÑ Ñе в кв. 13 по РегÑлаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð½ на Ñ. ÐевеÑаки

Застроен поземлен имот с идентификатор 20420.461.812 с площ от 9381 кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за здравеопазване, в едно с построената в имота сграда-здравно заведение с идентификатор 20420.461.812.1, със застроена площ 198 кв.м., масивна двуетажна, при граници, поземлени имоти с идентификатори: 20420.461.802 (улица) и 20420.461.813 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Деветаки, актуван с АЧОС № 54634/09.09.2016 година. Имотът представлява УПИ I с площ от 9381 кв. м., находящ се в кв. 13 по Регулационния план на с. Деветаки, при граници: ул. "Липовец" по ПУП на с. Деветаки. Разположен на ул. "Липовец" с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч