Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Застроен поземлен имот с площ от 1675 кв. м., ведно с попадащата в имота двуетажна сграда по Кадастралната карта на с. Горно Павликене

ÐаÑÑÑоен поземлен Ð¸Ð¼Ð¾Ñ Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾Ñ 1675 кв. м., ведно Ñ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑаÑа в имоÑа двÑеÑажна ÑгÑада по ÐадаÑÑÑалнаÑа каÑÑа на Ñ. ÐоÑно Ðавликене

Застроен поземлен имот с идентификатор 16883.500.144 с площ от 1675 кв. м., ведно с попадащата в имота двуетажна сграда с идентификатор 16883.500.144.1, със застроена площ 273 кв. м.- смесено предназначение, начин на трайно ползване за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: поземлени имоти с идентификатори: 16883.500.898(улица), 16883.500.896 (улица) и 16883.500.783 по Кадастралната карта на с. Горно Павликени, актуван с АЧОС № 55609/25.07.2019 г. и АЧОС № 55827/20.02.2020 г. за поправка на акт. Имотът представлява УПИ I с планоснимачен № 144 и с площ от 1675 кв. м., находящ се в кв. 6 по Регулационния план на с. Горно Павликени, отреден за ниско застрояване (до 10 м.), при граници: улица Стара планина, улица и имот 783 от кв. 6 по ПУП на с. Горно Павликене. Сградата е в добро общо състояние, наличен е теч от покрива. Имотът е разположен в североизточната част на село Горно Павликене към края на регулацията с неуредени регулационни отношения.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч