Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Преценка ОВОС „БОНМИКС“ ЕООД гр. Ловеч

Относно: ИП „Изграждане на производствена сграда – инсталация за производство на храна за риба и трафопост“ в ПИ №43952.502.217 /урбанизирана територия/ по плана на гр. Ловеч.