Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от "Атанас Пламенов - 2016" ЕООД

Относно: "Изграждане на търговска сграда с магазини, аптека и паркинг в УПИ I-18, кв. 10, зона "България", по плана на гр. Ловеч, Община Ловеч (ПИ с идентификатор 43952.506.18 по КК на гр. Ловеч)".