Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Преценка ОВОС от ЕТ „Мирослав Христов - 91“ гр. Троян

Относно: ИП „Изграждане на кланичен пункт“ в ПИ №00026.244.100, землище на с. Абланица, общ. Ловеч