Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Преценка ОВОС от Община Ловеч

Относно: „Промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с идентификатор 00299.28.91 по КККР на с. Александрово, общ. Ловеч, с площ от 6350 кв.м., за неземеделски нужди за обособяване на нов терен за Мюсюлмански гробищен парк“.

 

Възложител: Община Ловеч