Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Преценка ОВОС от Община Ловеч

Относно: Промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 43952.74.1, 43952.75.6, 43952.75.32, 43952.76.8 и 43952.76.103 и част от поземлени имоти с идентификатори 43952.74.3, 43952.75.7, 43952.75.8, 43952.75.9 и 43052.75.10 и 43952.75.104 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Ловеч, м. „Полето“, за неземеделски нужди за разширение на гробищен комплекс „Скобелевско шосе“, гр.Ловеч“.