Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от Община Ловеч

Относно: ИП "Регионална система за управление на отпадъците в поземлен имот с идентификатор 58308.70.146, месност "Айбунар", с. Пресяка, Община Ловеч".