Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от "Осъм" АД, гр. Ловеч

Относно: Обособяване на площадка за предварително съхраняване на отпадък с код 10 09 08 и наименование "Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07".