Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от "Спартак Тексим" ООД, гр. София

Относно: ИП "Обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04". Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в част от ПИ с идентификатор 43952.505.110 (с обща площ 51 693 кв.м.), с адрес на имота: община Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Хан Кубрат", Източна промишлена зона.