Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Преценка ОВОС от "Топливо инвест" ЕООД

Относно: Инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудавне (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от негодни за употреба гуми (НУГ), производствени отпадъци, отпадъци от пластмаси, дърво, включително и отпадъци от опаковки" на площадка, разположена в границите на поземлен имот с идентификатор 00299.381.1122, находящ се на територията на с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с обща площ 27134 кв.м и РЗП - 5070 кв.м.