Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Информация за заявяване на електронни административни услуги в Община Ловеч


 

 

Информация

за нормативно установените средства за електронна идентификация,

които се използват при заявяване на електронни административни услуги, предоставяни от Община Ловеч

 

Община Ловеч, на основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки, достъпни чрез интернет страницата на Община Ловеч http://www.lovech.bg/, са както следва:

 

I. За справки и заплащане към „Местни данъци и такси“ на адрес: https://www.lovech.bg/bg/e-uslugi/mestni-danatsi-i-taksi , се изисква прилагането на един от посочените варианти:

1. Квалифициран електронен подпис (КЕП) или удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и ПИН *– персонален идентификационен номер (ПИН), предоставен от Община Ловеч, Дирекция „Местни приходи“

*ПИН – Персонален идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община Ловеч, дирекция „Местни приходи“.

 

II. Заявяването на електронни административни услуги се извършва от Интернет страницата на Община Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/elektronni-uslugi-1, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

За да използвате електронните услуги, които се предоставят от Община Ловеч, е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате регистрация / профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на ДАЕУ физическо или юридическо лице.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

 

III. При подаването на Декларации по чл.116 от Закона за туризма се изисква да имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч