Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Преценка ОВОС от „Балкан“ АД, гр. Ловеч

Относно: Инвестиционно предложение за предложение за Изграждане на пътна връзка за Индустриален парк „Балкан“ гр. Ловеч между ПИ43952.502.1094 (Индустриален парк „Балкан“) и ПИ 43952.502.75 (Общински път), гр. Ловеч, Северна…

Преценка ОВОС от "Топливо инвест" ЕООД

Относно: Инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба…