Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от Община Ловеч

Относно: Монтаж и експлоатация на мобилна инсталация за предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци на площадка, част от Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Пресяка, местност "Айбунар".