Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от ''Топливо Инвест'' ЕООД, гр. Плевен

Относно: Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средтсва (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отпадъци от негодни за употреба гуми (НУГ), производствени отпадъци, отпадъци от пластмаси, дърво, включително и отпадъци от опаковки, в поземлен имот с идентификатор 00299.381.1122, разположен на територията на с. Александрово, общ. Ловеч, обл. Ловеч, с обща площ 27134 м2 и РЗП - 5070 м2