Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ИП от УОН ООД

Относно: Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци 240 кв. м. в ПИ с идентификатор 43952.519.505 (сграда с идентификатор 43952.519.505.5) по КККР на гр. Ловеч, община Ловеч с адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, Северна индустриална заона бул. „Мизия“ № 6.