Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ИП от "Велга ООД", гр. Ловеч

Относно: „Изграждане на централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия /когенерация/ с мощност 5 MW, задвижвана от двигател с вътрешно горене, използващ природен газ като гориво“.