Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Преценка ОВОС от „ТОПЛИВО ИНВЕСТ“ ЕООД ПЛЕВЕН

Относно: ИП „Разширяване дейността на съществуваща площадка чрез въвеждане на нови кодове отпадъци и линия за третиране на отпадъци от пластмаси“ в ПИ с идентификатор № 43952.502.254, местност „Музговото“, гр.Ловеч.…