Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Консултации при кмета на Община Ловеч за сформиране състав на СИК Ловеч

Покана за участие в консултации на 28.09.2016 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание за сформиране  съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 06 ноември 2016 година.

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и във връзка с Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на Централната избирателна комисия Ви каня на 28.09.2016 г. /сряда/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска" № 22 за участие в консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 06 ноември 2016 година,

Участниците в консултациите следва да представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа :
  • наименование на партия или коалицията, която прави предложението;
  • трите имена и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
  1. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 08 август 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборитете за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИКили когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Представените документи остават, като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат от кмета на общината до Районната избирателна комисия.

Уведомяваме Ви, че примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на ОИК и резервни членове е публикуван на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg .

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА          /п/

Кмет на Община Ловеч 

 

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на ОИК и резервни членове: