Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщения относно справки и корекции по избирателни списъци за провеждане на национален референдум 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с насроченото на 06.11.2016 г. произвеждане на национален референдум ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в стая № 123, етаж I в сградата на Община Ловеч от 26.09.2016г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс,  както следва:

  1. В срок до 22.10.2016 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно или чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Ловеч (Приложение№ 23-ПНР/НР). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл.37, ал.1 от Изборния кодекс.
  2. До 22.10.2016 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 14-ПВР/НР), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл.36, ал.1, ал. 2 от Изборния кодекс). Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.
  3. До 22.10.2016 г. избиратели, кандидатите на съответния вид избор, членове на Централната избирателна комисия, членове на районните избирателни комисии, наблюдателите, могат да подадат заявление по образец (Приложение№ 18-ПВР/НР) за гласуване на друго място (чл. 35 от ИК ).
  4. До 29.10.2016 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец (Приложение №10-ПВР/НР), съгласно чл.43, ал.1и ал. 2 от Изборния кодекс.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с насроченото на 06.11.2016 г. произвеждане на национален референдум ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в сградата на кметството (кметския наместник)от 26.09.2016г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс,  както следва:

  1. В срок до 22.10.2016 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно или чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Ловеч (Приложение№ 23-ПНР/НР). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл.37, ал.1 от Изборния кодекс.
  2. До 22.10.2016 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 14-ПВР/НР), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл.36, ал.1, ал. 2 от Изборния кодекс). Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.
  3. До 22.10.2016 г. избиратели, кандидатите на съответния вид избор, членове на Централната избирателна комисия, членове на районните избирателни комисии, наблюдателите, могат да подадат заявление по образец (Приложение№ 18-ПВР/НР) за гласуване на друго място (чл. 35 от ИК ).
  4. До 29.10.2016 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец (Приложение №10-ПВР/НР), съгласно чл.43, ал.1и ал. 2 от Изборния кодекс.