Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с насрочените на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в Кметството / Кметски наместник / от 12.04.2019г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс,  както следва:

  1. В срок до 15.04.2019 г. могат да се подават заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (Приложение № 11-ЕП), съгласно чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс.
  2. В срок до 11.05.2019 г. от 08.00 до 17.00ч. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно или чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез  електронно заявление през интернет страницата на Община Ловеч (Приложение№ 16-ЕП). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл.36, ал.1 от Изборния кодекс.   
  3. До 11.05.2019 г.  от 08.00 до 17.00ч. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 14-ЕП), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл.36, ал.1 от Изборния кодекс). Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.
  4. До 11.05.2019 г. от 08.00 до 17.00ч.  избиратели, кандидатите на съответния вид избор, членове на Централната избирателна комисия, членове на районните избирателни комисии, наблюдателите, могат да подадат заявление по образец (Приложение№ 18-ЕП) за гласуване на друго място (чл. 34, ал. 1,2,3 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс ).
  5. До 18.05.2019 г. от 08.00 до 17.00ч.  всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец  (Приложение № 9-ЕП), съгласно чл.43, ал.1, изр.1и ал. 2-4 от Изборния кодекс.
  6. До 18.05.2019 г. от 08.00 до 17.00 ч. могат да се подават заявление за заличаване от избирателния списък от граждани на друга държава – членка на Европейския съюз (Приложение № 10 - ЕП  ), съгласно чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс.