Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

Във връзка с Решение № 831-ПРВ/НС/29.10.2021 г. и Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г на ЦИК, относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и за Народно събрание, насрочените на 14.11.2021 г., Община Ловеч информира:

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на Община Ловеч, кметове на кметства и кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 01.11.2021-14.11.2021г.

 Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец .

Заявлението (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 от ИК лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс/068601261;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, подадено на електронната поща / obshtina@lovech.bg   / на органа по чл. 23, ал. 1 от ИК, без да се изисква квалифициран електронен подпис или на безплатен телефонен номер.

- Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до съответните органи по чл. 23, ал. 1 ИК за извършване на проверка в регионалната здравна инспекция.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка.

За справки и подаване на заявление:

- за град Ловеч - в общинска администрация, етаж 1, стая 104 и стая 106 и справки на телефон 068 688-282 и тел. 068 688-275.

- за населените места в Община Ловеч - при Кметовете на кметства и Кметските наместници.